หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 
 


ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของดี
เมืองพิจิตร
 
 


ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า"หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร

ส่งเสริมกรพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน