หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล เนินมะกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 
 


ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของดี
เมืองพิจิตร
 
 


ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า"หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร

ส่งเสริมกรพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม
 
 


ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ

ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

ส่งเสริมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจทั่วถึง
 
 
 
 
   
  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10