หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การวิเคราะห์ก าหนดต ำแหน่ง (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศจำนวนครั้งการลา (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อตกลงในการปฏิบัติราการระหว่างพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กับผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (เทศบาลตำบลเนินมะกอก) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3      4