หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ข้าพเจ้า นายสุบิน ศรีบุศกร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อบุคคลภายในเทศบาลตำบล
เนินมะกอกและสาธารณชนว่า จะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ ด้วยความสำนึก
และตระหนักในความรับผิดชอบ ที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด พิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดที่ต้องละเว้น
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานโดยจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ข้าพเจ้า นายสุบิน ศรีบุศกร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อบุคคลภายในเทศบาลตำบล
เนินมะกอกและสาธารณชนว่า จะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ ด้วยความสำนึก
และตระหนักในความรับผิดชอบ ที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด พิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดที่ต้องละเว้น
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานโดยจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะกอก
คำขวัญ
คำนิยาม
ทำถูก คิดเป็น ฟังความเห็น มีส่วนร่วม
''หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ แดนเศรษฐกิจฟูเฟื่อง
ลือเลื่องศิลปะพื้นบ้าน เชี่ยวชาญการเกษตร
สุดเขตเมืองชาละวัน''
''พนักงานคือดวงตา ประชาชนคือดวงใจ''
คำขวัญ
คำนิยาม
ทำถูก คิดเป็น ฟังความเห็น มีส่วนร่วม
''หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ แดนเศรษฐกิจฟูเฟื่อง
ลือเลื่องศิลปะพื้นบ้าน เชี่ยวชาญการเกษตร
สุดเขตเมืองชาละวัน''
''พนักงานคือดวงตา ประชาชนคือดวงใจ''
วิสัยทัศน์ ทต.เนินมะกอก
ศาสนสถานในชุมชน
เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 62 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 124  
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
 
พจ0023.4/ว251 การสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1494 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว4084 นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1493 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
 การแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ(ผลงาน)(พิจารณาเฉพาะตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3-8 ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น)แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1465 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ [ แนบ1 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1467 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1468 จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1469 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.5/ว245 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่1 2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1442 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1440 การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1443 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1441 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว1430 แจ้งซ้อมควมเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนเนื่องจากคู่สัญญาควบคู่สัญญาควบรวมกิจการ  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว1428  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาส3 เดือนเม.ย.-พ.ค.64  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว 1427  การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1424 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกแบบการจัดการมูลฝอย และ (ร่าง) ประกาสกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ ฯ  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1425  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1423 การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 มี.ค. 2564)    อ่าน 132  ตอบ 9  
หาคนแทนตำแหน่งพัสดุ (28 ก.พ. 2563)    อ่าน 103  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.วังหว้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ 2563 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.วังกรด ประกาศจากจังหวัดพิจิตร เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการแพร [ 13 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะคาบ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่ามะคาบ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่ามะคาบ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่ามะคาบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่ามะคาบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่ามะคาบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.วังทับไทร เปิดไทม์ไลน์ 2 นักศึกษาเชียงใหม่ ติดโควิด19 [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทับไทร ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนี้ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหลวง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สามง่าม สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ดงตะขบ -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงตะขบ เว็บไซต์ อบต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 

หมี่กรอบเกษตรไทย 88
 

วัดวังกร่าง
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร ......................
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 มี.ค. 2561
 
 
 
 
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10