หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ข้าพเจ้า นายสุบิน ศรีบุศกร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อบุคคลภายในเทศบาลตำบล
เนินมะกอกและสาธารณชนว่า จะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ ด้วยความสำนึก
และตระหนักในความรับผิดชอบ ที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด พิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดที่ต้องละเว้น
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานโดยจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ข้าพเจ้า นายสุบิน ศรีบุศกร
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อบุคคลภายในเทศบาลตำบล
เนินมะกอกและสาธารณชนว่า จะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ ด้วยความสำนึก
และตระหนักในความรับผิดชอบ ที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด พิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดที่ต้องละเว้น
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานโดยจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะกอก
คำขวัญ
คำนิยาม
ทำถูก คิดเป็น ฟังความเห็น มีส่วนร่วม
''หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ แดนเศรษฐกิจฟูเฟื่อง
ลือเลื่องศิลปะพื้นบ้าน เชี่ยวชาญการเกษตร
สุดเขตเมืองชาละวัน''
''พนักงานคือดวงตา ประชาชนคือดวงใจ''
คำขวัญ
คำนิยาม
ทำถูก คิดเป็น ฟังความเห็น มีส่วนร่วม
''หลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ แดนเศรษฐกิจฟูเฟื่อง
ลือเลื่องศิลปะพื้นบ้าน เชี่ยวชาญการเกษตร
สุดเขตเมืองชาละวัน''
''พนักงานคือดวงตา ประชาชนคือดวงใจ''
วิสัยทัศน์ ทต.เนินมะกอก
ศาสนสถานในชุมชน
เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ0023.5/ว 799 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 795 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
 กำหนดการจัดอบรม การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.2/791 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.2/ว790 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียติ ปนะกาศสนียบัตร และเงินช่าวยเหลือครูกาวุโส  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.2/ว793 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขี้นระดับชำนาญพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.4/ว767 ขอเคาะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
 บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.5/ว 761  การจัดซื้อวัดซีนป้องกัน COVID-19  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
พจ0023.3/ว744  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
พจ0023.3/ว745 การตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
พจ0023.3/ว743 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 719  การส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีเงินเหลือจ่าย (ที่เหลทอจากการเบิกจ่าย)  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.5/ว128 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ0023.2/ว720 แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 723 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 721 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 718  รายงานจ้อมูลสถานะการดำเนินการของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานที่กำหนด  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
 
 
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 98  ตอบ 5  
หาคนแทนตำแหน่งพัสดุ (28 ก.พ. 2563)    อ่าน 91  ตอบ 1  
สอบถามข้อมูล (4 ก.พ. 2563)    อ่าน 120  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.สำนักขุนเณร การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีผ่านช่องทางออน [ 26 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล ขอเชิญร่วมกิจกรรมและรณงค์โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภา [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทับไทร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายน้ำ กิจกรรมผู้สุงอายุสัญจร จ.พิจิตรปีที่ 10 ครั้งที่ 87 และพลังบวรร่วมพัฒนาจังหวัดพิ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง งดใช้เส้นทางถนนสายเทศบาล 1 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภา [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 

หมี่กรอบเกษตรไทย 88
 

วัดวังกร่าง
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร ......................
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 มี.ค. 2561
 
 
 
 
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10