หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลเนินมะกอกได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อปี พ.ศ. 2539 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ 60.60 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินมะกอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60.60 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหอไกร ตำบลภูมิ และเทศบาลเมืองบางมูลนาก  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านแหลมยาง ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
พื้นที่ทั่วไปของตำบลเนินมะกอกมีแม่น้ำไหล
ผ่านกั้นกลางระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มหรือเป็นอ่างกระทะ มีน้ำท่วมขังเป็นบางพื้นที่ เช่น หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 11 ซึ่งจะมีน้ำท่วมขังในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี แต่เนื่องจากตำบลเนินมะกอกมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านคือ แม่น้ำน่าน และมีระบบคลองส่งน้ำชลประทานในพื้นที่หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 1 ทำให้พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน และคลองชลประทานเหมาะสมแก่การทำการเกษตร พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำต้นทุนน้อยที่สุด คือ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก