หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
งบประมาณประจำปี 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองการศึกษา 6 เดือนแรก ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 103  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 เดือนแรก ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการ 6 เดือนแรก ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองคลัง 6 เดือนแรก ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักปลัด 6 เดือนแรก ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองช่าง 6 เดือนแรก ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 184  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน 6 เดือนแรก ปี 62 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ค าสั่งเทศบาลต าบลเนินมะกอก ท่ ี 228 / 2559 เร่อืง แต่งตั้งกรรมการประจ าศูนย์รับเร่อืงร้องเรยีน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลเนินมะกอก [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อปฏิบัติการรับและตรวจสอบข้อร้องเรยีน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
การกรอกข้อมูลร้องเรยีนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเนินมะกอก [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียน /รอ้งทุกข์ [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2      3      4   
   
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10